31-130 Kraków,
tel./fax.
tel.
e-mail:
Kremerowska 12/3
12 423-40-53
509-649-009
inproel@inproel.pl


Poradnik - Piece akumulacyjne, informacja ogólna

Dynamiczne piece akumulacyjne

To nowoczesne, elektryczne urządzenia grzewcze, zdolne do magazynowania ciepła uzyskanego wyłącznie w oparciu o tańszy prąd i oddawania go w miarę potrzeb użytkowników.

 • Dynamiczne piece akumulacyjne charakteryzują się dużą zdolnością akumulacji ciepła. Magnezytowy blok akumulacyjny rozgrzewa się do temperatury ponad 650o C i może oddawać ciepło bez dodatkowego zasilania energią elektryczną nawet przez kilkanaście godzin !
 • W kolejnych okresach ładowania, pobierana ilość energii stanowi różnicę pomiędzy zadanym poziomem załadowania i ilością pozostałą z poprzednich okresów gromadzenia ciepła.
 • Zalecany system pogodowego sterowania ilością gromadzonego w piecach zapasu ciepła, optymalizuje koszty eksploatacji i znacznie podnosi komfort użytkowania urządzeń.
 • Nowoczesna, warstwowa izolacja termiczna w znacznym stopniu ogranicza niekontrolowane oddawanie ciepła. Rozgrzane i nie rozładowywane, dynamicznie urządzenie może przechowywać zapas ciepła nawet przez kilka dni.
 • Wbudowany wentylator jest uruchamiany przez regulator temperatury pomieszczenia i bezgłośnie wydmuchuje ciepło aż do osiągnięcia żądanej temperatury. Wówczas następuje jego wyłączenie.
 • W wypadku okresowych przerw w dostawach energii elektrycznej - nasze ogrzewacze zapewniają możliwość zmagazynowania odpowiedniej ilości ciepła i racjonalnego oddawania go do pomieszczenia mimo okresowego braku zasilania. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają maksymalne wydłużenie okresu ogrzewania w przerwach zasilania.

Oferowane przez nas, dynamiczne piece akumulacyjne to kilka typoszeregów urządzeń, z których jesteśmy w stanie wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla każdego kilenta. Najogólniej podzielić je można na:

 • ogrzewacze standardowe, o głębokości ok. 25 cm - bardzo wydajne i nieco tańsze
 • ogrzewacze płaskie, o głębokości już od 16,5 cm - bardziej ekskluzywne oraz nieco droższe. Istnieje możliwość montażu na ścianie w pozycji wiszącej

Wymogi instalacyjne i sterowanie

Dynamiczne piece akumulacyjne działają w oparciu o dwutaryfowe rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Każdy użytkownik ma prawo wystąpić do terenowo właściwego Rejonu Energetycznego z wnioskiem o przydział mocy dla celów ogrzewania elektrycznego i zainstalowanie dwutaryfowego licznika energii elektrycznej. Rejon Energetyczny uwzględni taki wniosek w miarę posiadanych możliwości obciążenia instalacji energetycznej w danym miejscu.

Ze względów technicznych, instalacja zasilająca powinna spełniać określone wymogi. W miejscu montażu ogrzewacza, po jego prawej stronie (patrząc od frontu), należy przygotować dwa połączenia elektryczne:

 • instalacji trójfazowej lub - dla pieców o mocy do 2 kW - instalacji jednofazowej, załączanej poprzez stycznik w okresach tańszej taryfy zakupu energii elektr. (zalecany przewód: 5 x 2,5 mm2 - trójfazowo; 3 x 2,5 mm2 - jednofazowo)
 • instalacji jednofazowej, o ciągłym zasilaniu, niezależnie od taryfy zakupu energii (zalecany przwód: 3 x 1,5 mm2 )

Ponadto, przewidzieć należy przewodowe połączenie ogrzewacza z regulatorem temp.(zalecany przewód: 3x 0,5 mm2 ).

Chcąc uniknąć natynkowego położenia tego przewodu, należy położyć peszel do przeprowadzenia go podtynkowo. Lokalizacja regulatora pomieszczenia powinna umożliwiać pomiar średniej temp. w pomieszczeniu, nie być narażona na działanie promieni słonecznych. Zalecana wysokość montażu - ok.100 - 140 cm. od podłogi.

Zasada budowy i działania dynamicznych ogrzewaczy akumulacyjnych przewiduje instalację wspomnianych powyżej regulatorów temperatury pomieszczenia, które sterują pracą urządzeń. W naszej ofercie dostępne są następujące rodzaje tych sterowników:

 • zewnętrzne regulatory analogowe, bez możliwości programowania czasu pracy
 • zewnętrzne regulatory elektroniczne, z możliwością programowania czasu pracy i poziomu temperatury
 • wbudowane regulatory termomechaniczne bez możliwości programowania czasu pracy (dotyczy pieców akumulacyjnych firmy AEG oraz Stiebel Eltron)
 • wbudowane regulatory elektroniczne bez możliwości programowania czasu pracy (dotyczy pieców akumulacyjnych firmy AEG oraz Stiebel Eltron)

Możliwe jest również zastosowanie innych, dostępnych w handlu regulatorów temperatury pomieszczenia z powietrznym czujnikiem temperatury.

Przy większych instalacjach dynamicznego ogrzewania akumulacyjnego (powyżej trzech ogrzewaczy) uzasadnione jest zastosowanie automatycznego systemu regulacji procesem ładowania (gromadzenia ciepła) tych urządzeń. Elektroniczne, wyposażone w zewnętrzną sondę pogodową, urządzenie sterujące decyduje o wielkości zapasu ciepła gromadzonego w blokach grzewczych pieców. Działając w trybie ciągłym, urządzenie to gwarantuje komfortowe ciepło i optymalizuje zużycie energii elektrycznej.

Zestawienie instalacji zalecanych do podłączenia dynamicznych pieców akumulacyjnych (.doc 48 kB)

Dane ekspoatacyjne

W warunkach polskiej struktury sprzedaży energii elektrycznej wykorzystanie naszych urządzeń pozwala na obniżenia kosztów ogrzewania nawet o 40 % przy jednoczesnym wzroście komfortu użytkowania systemu grzewczego.

 • W wypadku możliwości wykorzystania dwutaryfowego rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej - cały pobór prądu do naładowania pieców może zawierać się w okresach, kiedy jest on tańszy (taryfa G-12 - dla odbiorców indywidualnych, taryfy C-12a, C-12b - dla odbiorców komunalnych i komercyjnych, zasilanych z sieci niskiego napięcia). Różnica w cenie energii stanowi zysk użytkownika przy jednoczesnej pewności, że przez całą dobę zapewniona będzie komfortowa temperatura pomieszczenia.
 • Mając na celu stałą kontrolę kosztów ogrzewania z wykorzystaniem naszych pieców akumulacyjnych, prowadzimy monitoring zużycia energii elektrycznej w kilku reprezentatywnych obiektach w Krakowie. W celu pełniejszego obrazu kosztów ogrzewania, jest wśród nich mieszkanie wybudowane około roku 1920, dom jednorodzinny z lat 60-tych, oraz nowe, wybudowane w ostatnich latach mieszkania. Poniższe zestawienie pozwoli Państwu zorientować się w gromadzonych przez nas danych. Pozwoli również ocenić atrakcyjność proponowanej metody ogrzewania.

Zobacz tabelę przedstawiającą koszty eksploatacji dynamicznego ogrzewania akumulacyjnego w wybranych obiektach w Krakowie

Analizując zebrane dane, stwierdziliśmy również, że w monitorowanych obiektach około 80% łącznego zużycia energii elektrycznej przypadło na okresy, kiedy była ona prawie o połowę tańsza.

Dobór urządzeń i orientacyjne koszty instalacji

Najogólniej można stwierdzić, że dobór pieców akumulacyjnych zamyka się między 80 a 200 W mocy grzewczej urządzeń na m2 ogrzewanej powierzchni, przy założeniu wys. pomieszczeń około 2,5 m, lub od 30W do ekstremalnie 80 W na 1 m3 ogrzewanej kubatury.

Tak duża rozpiętość wynika z różnych warunków izolacyjności termicznej ogrzewanych pomieszczeń. Im lepiej izolowane budownictwo: ściany gdzie współczynnik przenikania ciepła K zbliżony jest do 0,3 (właściwym dla nowoczesnych materiałów typu POROTHERM lub np. lekkich konstrukcji warstwowych stosowanych w tzw. domach kanadyjskich), okna o współczynniku K zbliżonym do 1,1 (nowe okna z szybami zespolonymi), tym niższa wartość mocy urządzeń grzewczych. Prawidłowy dobór mocy ogrzewaczy ma tym większe znaczenie, że - w wypadku budownictwa mieszkaniowego - do zgromadzenia właściwej ilości ciepła mamy 10 godzin w ciągu doby. Komfortową temperaturę musimy natomiast zapewnić przez całą dobę.

Analogiczną, orientacyjną wartość inwestycji szacuje się na 80-140 zł za 1 m2 ogrzewanej powierzchni. W cenę wchodzą: urządzenia grzewcze, sterowniki, wykonanie instalacji zasilającej, montaż i uruchomienie systemu grzewczego.

Podane widełki wynikają z kilku powodów: struktury ogrzewanej powierzchni (mała ilość dużych pomieszczeń lub - alternatywnie duża ilość małych), wyboru tańszych, krajowych ogrzewaczy akumulacyjnych lub droższych zagranicznych.

Ostateczna wartość inwestycji określana jest indywidualnie dla każdego obiektu.

Na urządzenia zamontowane przez naszych instalatorów, udzielamy od dwóch do pięciu lat gwarancji.